Hoppa till innehåll

Stadgar

FÖRENINGEN LÅNGBRO PARKS TRÄDGÅRDAR

Bildad den 2017-05-04.
Stadgar reviderade 2018-04-26.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § ÄNDAMÅL

Föreningen Långbro Parks Trädgårdar har som ändamål att utan eget vinstsyfte främja återuppbyggnaden och bistå vid driften av växthusen i Långbro Park, på andra sätt främja social samvaro samt bevara och utveckla park- och närmiljö.

2 § SAMMANSÄTTNING

Föreningen Långbro Parks Trädgårdar består av fysiska personer i Långbro park och dess närområde.

3 § BESLUTANDE ORGAN

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte, medlemsmöte och styrelsen.

4 § FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

5 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

6 § STADGETOLKNING

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller extra årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7 § SKILJEKLAUSUL

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

8 § STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande årsmöten, eller extra årsmöten med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande årsmöten eller extra årsmöten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar fördelas till föreningens medlemmar proportionerligt efter storleken på det senaste verksamhetsårets erlagda medlemsavgifter och föreningens handlingar m.m. skall erbjudas arkivering hos Stadsarkivet.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § MEDLEMSKAP

Föreningen Långbro Parks Trädgårdar är öppen för enskilda fysiska personer i Långbro park och dess närområde som delar föreningens syften.

Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd inträder medlemskap och medlemmen förs in i medlemsförteckningen.

11 § UTTRÄDE

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej vid utträde.

12 § UTESLUTNING

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

13 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna har rätt till information om föreningens angelägenheter skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan har rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen enligt 9 §. skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

14 § TIDPUNKT, KALLELSE

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna via mail eller post.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

15 § FÖRSLAG TILL MOTIONER ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

16 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT

Medlem som har betalat medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 10 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på mötet.

17 § BESLUTSFÖRHET

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

18 § BESLUT OCH OMRÖSTNING

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Beslut bekräftas med klubbslag.

19 § VALBARHET

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

20 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-

/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna

(motioner).

12. Fastställande av antalet ordinarie ledamöter (inklusive ordförande) och suppleanter i styrelsen.

13. Val av föreningens ordförande för en tid av ett eller två år.

14. Val av övriga ordinarie ledamöter och suppleanter enligt turordning för en tid av ett eller två år.

15. Val av 2 revisorer för en tid av ett år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta).

16. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

21 § EXTRA ÅRSMÖTE

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

VALBEREDNINGEN

22 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN

Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

23 § REVISION

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet samt inkludera dem i årsmötets handlingar.

STYRELSEN

24 § SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av ordförande samt 2-6 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av både kvinnor och män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen. Medlem har rätt att närvara vid styrelsemöten.

25 § STYRELSENS ÅLIGGANDEN

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas verkställa av årsmötet fattade beslut planera, leda och fördela arbetet inom föreningen ansvara för och förvalta föreningens medel tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 § förbereda årsmöte

26 § KALLELSE, BESLUTSMÄSSIGHET OCH OMRÖSTNING

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.

Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

27 § ÖVERLÅTELSE AV BESLUTANDERÄTTEN

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem. Beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen.